ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

 • Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
 • § 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
 • 1) § 3 otrzymuje brzmienie:
 • "§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:
 • 1) do 3 000 zł - 100 zł;
 • 2) powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
 • 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 • 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 • 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 • 6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - 4 770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 • 7) powyżej 2 000 000 zł - 6 770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł.";
 • 2) § 5 otrzymuje brzmienie:
 • "§ 5. Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, z zastrzeżeniem § 6 i 7.";
 • 3) w § 6 po pkt 13 dodaje się pkt 14-17 w następującym brzmieniu:
 • "14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • 15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • 16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.2)),
 • 17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.3))";
 • 4) w § 8:
 • a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 • "4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;",
 • b) pkt 6-9 otrzymują brzmienie:
 • "6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
 • 7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
 • 8) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności -100 zł;
 • 9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.";
 • 5) w § 9:
 • a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
 • "4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • 5) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1 000 zł.",
 • b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 • "2. Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.";
 • 6) w § 13 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
 • "a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,";
 • 7) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 • "1. Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
 • 1) do 1 000 zł włącznie - 5 zł;
 • 2) powyżej 1 000 zł - 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł.".
 • § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 • Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro
linia

kolko Dodatkowe informacje:

http://e-prawnik.pl/wskazniki/oplaty/taksa-notarialna
http://e-prawnik.pl/wskazniki/podatki/podatek-od-spadkow-i-darowizn