kolko   Rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 29 marca 1994, Dz.U. z 1994 roku, Nr 45, poz. 181;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat 
z dnia 11 sierpnia 1997, Dz.U. z 1997 roku, Nr 101, poz. 636;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
z dnia 19 grudnia 1997, Dz.U. z 1997 roku, Nr 157, poz. 1037;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego 
z dnia 9 kwietnia 1998, Dz.U. z 1998 roku, Nr 52, poz. 327;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie wysokości oprocentowania odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu sprzedaży mienia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, szczegółowych kryteriów niestosowania oprocentowania oraz ustalenia innych niż pieniądz mierników wartości należności pieniężnej
z dnia 8 grudnia 1999, Dz.U. z 1999 roku, Nr 102, poz. 1189;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości 
z dnia 22 lutego 2000, Dz.U. z 2000 roku, Nr 22, poz. 288;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach 
z dnia 3 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku, Nr 4, poz. 29;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa 
z dnia 3 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku, Nr 148, poz. 1646;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów 
z dnia 1 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku, Nr 140, poz. 1350;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
z dnia 1 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku, Nr 140, poz. 1351;
     
kolko   Rozporządzenie w sprawie wzoru rejestrów zawierających dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego 
z dnia 6 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku, Nr 83, poz. 767;